Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2018

Μάιος 31, 2018

Έκδοση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την αντιπυρική περίοδο 2018

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνει την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και συγκεκριμένα για το διάστημα από την 1η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου 2018.

Μάιος 25, 2018

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

Αθήνα, 25 Μαΐου 2018

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το υπ’ αριθ. 3752/25-05-2018 έγγραφό της (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) με θέμα "Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών".

Μάιος 23, 2018

Ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), έθεσε υπό τάση 25 kV, την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00, το σύστημα Ηλεκτροκίνησης του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου (χ.θ.217+485 – 219+937).

Μάιος 21, 2018

Σελίδες