Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2016 - Ανακοίνωση

Σεπτέμβριος 22, 2016

Ανακοίνωση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη αναφορικά με δήλωση αξιωματικού του Π.Σ.

Αθήνα, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αύγουστος 17, 2016

Ορθή επανάληψη - Ανακοίνωση Πρόσκλησης για μετάταξη στη ΓΓΠΠ

Με την υπ’ αριθ. 5886/16-8-2016 (ΑΔΑ: ΨΒ28465ΦΘΕ-ΑΙΕ) ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προσκαλούνται υπάλληλοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μετάταξη σε αυτήν.

Αύγουστος 12, 2016

Αύγουστος 11, 2016

Ιούνιος 3, 2016

- Επέκταση της κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων από ιδιώτες και πέραν της αντιπυρικής περιόδου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχετική εισήγησή της προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιδιώκει την επέκταση της παροχής έγκρισης για την κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων των Ο.Τ.Α.

Σελίδες