Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 2018 - Ανακοίνωση

Ιανουάριος 30, 2018

Εξουσιοδότηση για την Κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων κατ’ εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

Ιανουάριος 23, 2018

Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από πλημμύρες το 2017

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7061465ΧΘΞ-Ψ1Ζ) Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΚΥΑ) που αφορά στην οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από:

Ιανουάριος 22, 2018

Ιανουάριος 16, 2018

Σελίδες