Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 23, 2018 - Ανακοίνωση

Ημερομηνία

Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από πλημμύρες το 2017

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7061465ΧΘΞ-Ψ1Ζ) Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΚΥΑ) που αφορά στην οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από: