Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Διαγωνισμός

Απρίλιος 23, 2021

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων αναβάθμισης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μνημών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος

Απρίλιος 9, 2021

Διευκρινήσεις επί της 12039 από 08-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ

Απρίλιος 8, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία self-testing με δικαίωμα προαίρεσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία COVID-19

Απρίλιος 5, 2021

Εξέταση αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος

Σελίδες