Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2013 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών

3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Π.Π. "Ξενοκράτης"

Ιούνιος 21, 2013

Απρίλιος 25, 2013

Μάρτιος 22, 2013