Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών

Μάρτιος 14, 2009

Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αποτίμηση Ασκήσεων Π.Π. στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας " ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"

Νοέμβριος 4, 2008

Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Π.Π. με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"

Εγχειρίδιο σύνταξης και εναρμόνισης Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλου κεντρικού φορέα

Σελίδες