Διαβούλευση επί του Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας 2021-2027

Η συμπλήρωση των 25 χρόνων από την ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός φιλόδοξου, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικού Προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας με αφετηρία την πλήρη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, τη δημιουργία μιας κάθετης δομής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη συνολική αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και τη βαθμιαία βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η διασφάλιση ικανών πόρων, πρωτόγνωρων για τα ελληνικά δεδομένα, με σκοπό την υλοποίηση του νέου αυτού σχεδιασμού, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του οράματός μας για την Πολιτική Προστασία. Στόχος μας είναι η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, μέσω ανανέωσης και επέκτασης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως και η πλήρης κάλυψη της χώρας με έργα πρόληψης, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έναντι του κινδύνου καταστροφών και έγκαιρης ενημέρωσης και προειδοποίησης του πληθυσμού. Επιπλέον κεντρικό μας μέλημα αποτελεί η ουσιαστική αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και η ενεργή και ασφαλής ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων.

Το "Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας 2021-2027" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδει τόσο η Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην αναγκαιότητα θωράκισης των κοινωνιών μας έναντι πάσης φύσεως κινδύνων, όπως έχει αναδείξει με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο η πρόσφατη πανδημία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρακαλούσα θερμά για την ενεργό συμμετοχή - μέσω της υποβολής σχολίων /παρατηρήσεων /προτάσεων έως 23/3/2021 - των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας, των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού στη δημόσια διαβούλευση του επισυναπτόμενου πρώτου σχεδίου κατευθύνσεων για το συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης "Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας 2021-2027".                                                                        

-Ο-

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

 

Η διαδικασία διαβούλευσης έχει ολοκληρωθεί

1η Διαβούλευση επί του Ε.Π. Πολιτικής Προστασίας

Υποβολή σχολίων: epiteliki@civilprotection.gr

Αρχείο: