Σύνδεσμοι

  • EFFIS (European Forest Fires Information System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  • Network of Specialised Centres, CoE/Eur-OPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • DG-ECHO (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations)