Ένταξη Ειδικευμένων Εθελοντών

Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που επιθυμούν να αξιολογηθούν προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο της ΓΓΠΠ θα κριθούν βάσει της επιστημονικής τους κατάρτισης, της επαγγελματική τους ενασχόλησης και της αποδεδειγμένης εμπειρίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

•  Αίτηση ένταξης στο Μητρώο της ΓΓΠΠ

- είτε πατώντας στην Ηλεκτρονική Αίτηση Ειδικευμένων Εθελοντών.
- είτε χρησιμοποιώντας την Έντυπη Αίτηση Ειδικευμένων Εθελοντών.

• Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφα πτυχίων
• Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών εκπαιδεύσεων που να αποδεικνύουν τη σχετική εμπειρία του υποψήφιου εθελοντή προκειμένου να ανταποκριθεί σε καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

*  το πεδίο e-mail είναι υποχρεωτικό, τόσο για την ένταξη, όσο και για ενημέρωση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε και για την αλλαγή του e-mail.

Αποστολή φακέλου και επικοινωνία:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

Tηλ: 213 1510 132, 213 1510 197

E-mail: ethelontismos@gscp.gr

Fax: 213 1510 935