Ένταξη Εθελοντικών Οργανώσεων

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις (ΕΟ) που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ομάδες εθελοντών που να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ΟΤΑ. Ο σκοπός τους θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς πολιτικής προστασίας, γεγονός που να προκύπτει είτε από το καταστατικό τους είτε από την αποδεδειγμένη δράση τους κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

• Αίτηση ένταξης στο Μητρώο της ΓΓΠΠ   

       - είτε πατώντας στην Ηλεκτρονική Αίτηση Εθελοντικών Οργανώσεων.                                                     

       - είτε χρησιμοποιώντας την Έντυπη Αίτηση Εθελοντικών Οργανώσεων.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού από Πρωτοδικείο ή από δικηγόρο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο σκοπός της ΕΟ επικεντρώνεται σε θέματα πολιτικής προστασίας.

• Βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς (π.χ Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους, Πυροσβεστικό Σώμα κλπ) που να αποδεικνύουν τη δραστηριότητα της ΕΟ σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής προστασίας.

• Λίστα ενεργών μελών με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, επάγγελμα και συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην ομάδα).

• Στοιχεία μελών πρόσφατου ΔΣ (επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης απόφασης συγκρότησης ΔΣ σε σώμα).

• Δημοσιεύματα στον τύπο και φωτογραφίες από δράσεις της ΕΟ.

• Απολογιστική έκθεση δράσης της ΕΟ στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας κατά το πρόσφατο παρελθόν.

*  το πεδίο e-mail είναι υποχρεωτικό, τόσο για την ένταξη, όσο και για ενημέρωση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε και για την αλλαγή του e-mail.

 

Αποστολή φακέλου και επικοινωνία:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

Tηλ: 213 1510 132, 213 1510 124

E-mail: ethelontismos@gscp.gr

Fax: 213 1510 935