Επισημάνσεις αναφορικά με την ΚΥΑ 172058/2016 για την πλέον ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων SEVESO