ΕΣΠΑ - Επιτελική Δομή

Προκήρυξη για τη Στελέχωση της Επιτελικής Δομής

Διαβούλευση επί του Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας 2021-2027

 

Έκθεση για την ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών (ΕΣΔΚΚ) 

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εκπόνησε με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκθεση για τη διαχείριση του κινδύνου των καταστροφών.

Πρόκειται για μία μελέτη η οποία δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου με επιστημονικούς εταίρους και εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα παραγωγικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση του Κινδύνου των Καταστροφών.

Το Σχέδιο Δράσης θα αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο το οποίο θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας και τους στόχους της εθνικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας έναντι του κινδύνου των καταστροφών και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για όλη τη χώρα.

Η μελέτη αναλυτικά (σε ελληνική και αγγλική έκδοση): 

Έκθεση για τις εισηγήσεις και τις προτάσεις για την ανάπτυξη του ΕΣΔΚΚ για την Ελλάδα 

Input and recommendations for the development of a draft NDRM plan for Greece