Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

1. Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

2.  Οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση, κατά των ως άνω πινάκων, μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι έως και την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gscp_192idox@gscp.gr με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 192 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ».

3. Για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας του τελευταίου εδαφίου του Κεφαλαίου Θ΄ της ανωτέρω (1β) σχετικής, θα διενεργηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, δημόσια κλήρωση παρουσία συμβολαιογράφου, στο Κτίριο Φάρος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής).   

3. Λόγω προκυπτουσών κενών στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών (1 θέση), Φωκίδος (1 θέση), Κεφαλληνίας-Ιθάκης (1 θέση) και Ρεθύμνου (1 θέση), οι κενωθείσες, ως άνω θέσεις, τέσσερις (4) ανακατανέμονται, με την υπ’ αρ. 11029/6-12-2020 Απόφαση Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. 3 του Κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. 10436/30-09-2020 Προκήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη 192 ατόμων στη Γ.Γ.Π.Π.)  και διατίθενται στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες από τριάντα (30) ανέρχονται πλέον σε τριάντα τέσσερις (34). 

Απόφαση υπ' αριθμ. 11001/6.12.20

Περιφερειακές Ενότητες:

Κατηγορία: