Παροχή Διευκρινήσεων επί της υπ’ αριθ. 7/2022 Διακήρυξης ΓΓΠΠ