Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 15/2022 Διακήρυξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας