Παροχή διευκρινήσεων για τη Διακήρυξη 20/2022 της ΓΓΠΠ