Πρόγραμμα ψυχομετρικού ελέγχου και συνέντευξης για 192 άτομα ΙΔΟΧ