Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ της Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα της αυτόνομης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα (10) συνολικά θέσεων, με μετακίνηση ή απόσπαση υπάλληλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ ΑΕ, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ και ειδικότερα:

α. εννέα (9) θέσεων κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ και

β. μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 10 της με αριθ. 124507/24/11/2020 Κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 5228) Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας».

Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας» Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, τκ. 15123 Μαρούσι, ταχυδρομικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiteliki@civilprotection.gr.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.

Η Υπουργική Απόφαση που αφορά την οργάνωση και στελέχωση της EΔ «ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας», αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr.

Κατηγορία: