Πρόσκληση για μετάταξη 4 υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Πληροφορικής