Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση