Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση 393/2023