Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση (ορθή επανάληψη)