Σχέδιο δράσεων ΠΠ για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών