Κατευθυντήριες Οδηγίες για Σχεδιασμό & Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2020

 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ετοιμότητας προς αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών, εξέδωσε χθες, 24 Ιανουαρίου, εγκύκλιο προς όλες τις συναρμόδιες Αρχές και φορείς, με θέμα “Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας”.

Κεντρικοί άξονες όλων των δράσεων ετοιμότητας είναι: 

α) o σχεδιασμός πολιτικής προστασίας από τους αρμόδιους φορείς, 

β) η εκπαίδευση του προσωπικού τους, 

γ) η οργάνωση των υπηρεσιών και την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και εξοπλισμού 

δ) η διεξαγωγή ασκήσεων για τον έλεγχο και την βελτίωση του σχεδιασμού τους, και

ε) η συνεχής βελτίωση των δυνατοτήτων απόκρισης των φορέων πολιτικής προστασίας μέσω του εντοπισμού και της κάλυψης κενών και ελλείψεων, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί κατά την πραγματοποίηση ασκήσεων, αλλά και κατά την διάρκεια αντιμετώπισης πραγματικών περιστατικών.

Επιπλέον, σκοπός των Κατευθυντήριων Οδηγιών είναι η παροχή προς όλους τους φορείς Πολιτικής Προστασίας της χώρας, ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αποτίμηση ασκήσεων πολιτικής προστασίας. Σημαντική ακόμη παράμετρος είναι η δημιουργία κοινής ορολογίας και αντίληψης σε θέματα σχεδιασμού και διεξαγωγής ασκήσεων μεταξύ όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων.

Κατηγορία: