Απάντηση του Γ.Γ. προς το blog "press.gr"

Απάντηση του Γ.Γ. στο δημοσίευμα του blog ‘press.gr” με τίτλο «Αναξιοποίητοι από την κρατική μηχανή... 
...οι εθελοντές της δασοπροστασίας!»

    Με βάση το ανωτέρω δημοσίευμα και αναφερόμενος στη «μελέτη-πρόταση» (!) της WWF ΕΛΛΑΣ, η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας απέστειλε από τις 9ης Ιουλίου επιστολή προς την εν λόγω ΜΚΟ, εκφράζοντας τη θέση της 
επί όσων θεώρησε πως δεν ανταποκρίνονταν ή απέκρυβαν την αλήθεια. 
     
    Επιπλέον, ζητούσε από τον Γεν. Διευθυντή της εν λόγω ΜΚΟ, για ευνόητους λόγους, να κοινοποιήσει την 
επιστολή αυτή προς όλους όσους ήταν αποδέκτες της «πρότασης». 
   
    Επειδή, απ’ ότι φαίνεται κάτι τέτοιο δεν έγινε - επιβεβαιώνοντας επιπρόσθετα και εκ των υστέρων και 
το εύλογο των αναφερομένων στην επιστολή – σας κοινοποιώ την επιστολή στο σύνολό της, εκφράζοντας και προς
όλους της επίκληση της προτελευταίας παραγράφου αυτής (με εξαίρεση - για σας - τα περί κλεισίματος της επικοινωνίας). 
   
    Με εκτίμηση
    Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
  
    Μαργαρίτης Μουζάς
                                                                

                                                                 Προς: WWF ΕΛΛΑΣ,  Γεν. Διευθυντή κ. Καραβέλλα Δημήτριο
                                                                 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2009

Κύριε Γενικέ

     Με αφορμή την από 6ης Ιουλίου 2009 επιστολή σας, η οποία αναφέρεται στην "πρό­ταση του WWF ΕΛΛΑΣ για την αξιοποίηση του εθελοντισμού", θα ήθελα να σας ενημερώσω για ορισμένα πράγματα για τα οποία οι συνεργάτες σας ή σας πληροφόρησαν πλημμελώς ή σας παραπληροφό­ρησαν.

     Κατ' αρχήν να διευκρινίσω πως ό,τι θα αναφερθεί με την παρούσα αφορά τους εθε­λοντές του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας και μόνον αυτούς.

     Να διευκρινίσω επίσης πως τα όσα αναφέρονται στην προτ­εινό­μενη εκ μέρους σας πρόταση, "δεν προσκομίζουν γλαύκας εις Αθήνας". Είναι μια σύντομη, θα μπορούσα να πω, καταγραφή των όσων αναφέρθηκαν τόσο από μένα προσωπικά όσο και από άλλους εκπροσώ­πους φορέων ή και εθελοντικών οργανώσεων στην ημερίδα "Εθε­λοντισμός και Δασοπροστασία" που έλαβε χώρα στις 9 Μαΐου 2009 με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Ι. ΛΑΤΣΗΣ" και της EFG EUROBANK. Γι αυτούς λοιπόν που συμμε­τέχουν ενεργά στα του εθελοντισμού της πολιτικής προστασίας, τα θέματα της ένταξης των εθελοντών στο Μητρώο και της κατηγοριοποίησης των δράσεων αυτών, της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης και τέλος της ασφάλισης αλλά και της αστι­κής ασφάλειας είναι θέ­ματα όχι μόνο απολύτως γνωστά αλλά και πρώτης προτεραιότητας.

     Για τα συγκεκριμένα αυτά θέματα (κατάταξη, εκπαίδευση κλπ.) αλλά και για την επι­κρατούσα κατάσταση στον εθελοντισμό είχα, όπως και εσείς πρέπει να γνωρίζετε (υπ' αριθμ. 44 αναφορά στην πρότασή σας) απευθύνει ανοικτή επιστολή επικοινω­νίας/ενημέρωσης στους εθελοντές μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΠ πριν ένα περίπου χρόνο (3/9/2008). Στην επιστολή αναλάμβανα συγκεκριμέ­νες δεσμεύσεις (και με χρονικά όρια υλοποίησης) τις οποίες και επιβεβαίωσα στην ανωτέρω ημερίδα.    

     Σας ανακοινώνω σήμερα ότι οι δεσμεύσεις αυτές υλοποιούνται κατά κεραία. Ήτοι, στο τέλος του περασμένου Μαΐου παραδόθηκαν από την ανάδοχο μελετητική εταιρία τέσσερεις μελέτες, η μία από τις οποίες καλύπτει τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα περί εθελοντισμού. Για την περί­πτωση που δεν είστε γνώστης των υφιστάμενων κοινοτικών διαδικασιών, η μελέτη αυτή συνιστά τη "με­λέτη ωρίμανσης" προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) "Διοικη­τική Μεταρρύθμιση 2007-2013" του ΥΠΕΣ.

    Στις επόμενες ημέρες η εν λόγω μελέτη θα ενταχθεί στο "σχέδιο δράσης" (action plan) του ανωτέρω Ε.Π., προκειμένου να περιλη­φθεί στα προς υλοποίηση έργα και να μας παραδοθεί ως παραδοτέα επί όλων των επι­μέρους θεμάτων εντός του επομένου έτους. Αν αυτό είναι που εσείς ονομάζετε στην πρότασή σας "γραφειοκρατία" εγώ θα το δεχθώ ως έτσι, έναντι μιας άμεσης πρότα­σης/λύσης αμφιβόλου αξιοπιστίας, που κατά τα λεγόμενα γνωστού πολιτικού θα κινδύνευε να καταλογισθεί "γονατογράφημα".  Όπως όμως και να έχει το θέμα, τόσο η μεθόδευση όσο και η εξέλιξη αυτής σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν "υποτυπώδη διαδικασία", όπως μας καταλογίζεται από τους συντάκτες της "πρότασης" στην τέταρτη από το τέ­λος παράγραφο αυτής, χαρακτηρισμό τον οποίο εκλαμβάνουμε όχι μόνο ως απλά επικριτικό αλλά και ως αστήρικτο και απαράδεκτο.

    Πέραν όμως των ανωτέρω που συνιστούν και την ουσία του θέματος, επιθυμώ να δι­ευ­κρινίσω ή και να επισημάνω τα παρακάτω επιμέρους θέματα, προς αποσαφήνιση τυχόν παρερμηνειών:

    •   Στις ευχαριστίες του προλόγου μνημονεύετε και στελέχη της ΓΓΠΠ. Όμως τα στε­λέχη που εί­ναι αρμόδια επί του εθελοντισμού αρνούνται ότι κάποιος από τους συνεργάτες σας ήλθε σε επαφή μαζί τους για συζήτηση επί των θεμάτων που επιλαμβάνεται η μελέτη (πέραν από την ανα­ζήτηση κάποιων στοιχείων που τελικά δεν βρέθηκαν). Επομένως, εκτός των όσων μεταφέρθηκαν (ατύπως) από τις τοποθετήσεις μας στην ημερίδα, ουδεμία συ­νεργασία είχατε μαζί μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά περισσότερο εμάς.

   •   Στη σελίδα 9 της πρότασης καταλογίζεται "Η έλλειψη γνήσιου ενδιαφέροντος από τους αρ­μόδιους φορείς". Αν αυτό αφορά τη ΓΓΠΠ και μπορείτε να το υποστηρίξετε, τότε θα πρέπει να προβείτε σε ανάλογη διόρθωση. Αν όμως δεν αφορά τη ΓΓΠΠ θα πρέπει να αποσαφηνισθεί.

    Κύριε Γενικέ Διευθυντά, το να εξαπολύετε μύδρους όντες στο απυρόβλητο σας διαβε­βαιώ πως δεν βοηθάτε αυτό που ευαγγελίζεσθε με την πρότασή σας. Κριτές στο έργο μας έχουμε βρει πολ­λούς και μάλιστα τις περισσότερες φορές επ' αδίκω. Η ΓΓΠΠ και ιδιαίτερα ο εθελοντισμός θέλει φί­λους και συνεργάτες. Αν έτσι αισθάνεσθε, την επόμενη φορά που θα έχετε πρόταση ελάτε να τη συζητήσουμε από κοντά ή ζητείστε να έρθουμε εμείς. Σας δια­βεβαιώ πως θα το κάνουμε με χαρά, αν έτσι πρόκειται να υπηρετήσουμε το θεσμό της πο­λιτικής προστασίας. Προς το παρόν, με την πα­ρούσα, επιθυμούμε να ληφθούν υπόψη όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω και να κλείσουμε από την πλευ­ρά μας αυτού του είδους τον διάλογο.

   Τέλος, και επειδή η πρότασή σας έχει κοινοποιηθεί και σε τρίτους που είναι άγνωστοι σε εμάς, θεωρώ πρέπον να τους κοινοποιήσετε την παρούσα, με σκοπό την άμβλυνση των κατά την άποψή μας εσφαλμένων εντυπώσεων που μπορεί να απέκτησαν με την πρότασή σας.

   Ειλικρινά

   O Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
   Μαργαρίτης Μουζάς

 

    ΥΓ: Η παρούσα κοινοποιείται στον κ. ΥΠΕΣ που ήταν αποδέκτης της σχετικής πρότασης καθώς και στα ιδρ­ύματα χορηγούς τηςWWF ΕΛΛΑΣ για ενημέρωσή των.