Διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής Πλαισίου Σεντάι

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

 

Τον περασμένο Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε στη Βόννη και στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τεχνικό εργαστήριο με σκοπό την παρουσίαση της διαδικασίας παρακολούθησης του Πλαισίου Σεντάι και πιο συγκεκριμένα της υλοποίησης των εμβληματικών Στόχων του Πλαισίου σχετικά με τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των ανθρώπινων κοινωνιών.

Το Πλαίσιο του Σεντάι θέτει Επτά Στόχους για την επίτευξη του κυρίαρχου σκοπού οι οποίοι εκφράζονται μέσα από τέσσερεις άξονες δράσης: Την κατανόηση του Κινδύνου, την ενίσχυση της Διακυβέρνησης του Κινδύνου, την Επένδυση στη Μείωση του Κινδύνου και την Ενίσχυση της Ετοιμότητας απέναντι στον Κίνδυνο για την αποτελεσματική απόκριση και επαναφορά στην κανονικότητα. Οι τέσσερεις αυτοί άξονες διαθέτουν και αντίστοιχους δείκτες υλοποίησης προς όφελος εν τέλει της καταγραφής της εξέλιξης εφαρμογής των Στόχων του Πλαισίου Σεντάι.

Στο τεχνικό σεμινάριο παρουσιάστηκαν τεχνικές καθοδήγησης των κρατών για την απαραίτητη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα συμβάλουν στην εφαρμογή των δεικτών για την υλοποίηση των Επτά Στόχων του Πλαισίου Σεντάι.  Στο τεχνικό σεμινάριο μεταξύ άλλων δόθηκε ισχυρή έμφαση στην ανάγκη εστίασης, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, στη διαχείριση του κινδύνου της καταστροφής, όπως εκφράζεται μέσα από το Πλαίσιο του Σεντάι και όχι απλώς στη διαχείριση των συνεπειών μιας καταστροφής. Η διαχείριση του κινδύνου περιλαμβάνει ενέργειες για τη μείωση του υπάρχοντος κινδύνου αλλά και για τη μείωση των πιθανοτήτων δημιουργίας νέου κινδύνου, σημαίνει τέλος την ορθή και αποδοτική αντιμετώπιση του εναπομείναντος κινδύνου.

Για τους παραπάνω λόγους και με σκοπό την επιτάχυνση και ενίσχυση των ενεργειών των κρατών προς τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων αναφορικά με τους κινδύνους των καταστροφών και τις δυνατότητες περιορισμού τους, πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης του Πλαισίου Σεντάι (Online Sendai Framework Monitoring System), το οποίο θα συνδράμει στη συλλογή των στοιχείων που σχετίζονται με τους δείκτες των Στόχων του Πλαισίου. Για παράδειγμα θα πρέπει να συλλεχθούν δεδομένα αναφορικά με διάφορα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία και άλλα στοιχεία των επηρεαζόμενων ατόμων από μια καταστροφή ή ακόμα και οι συσχετιζόμενοι δείκτες θνησιμότητας και οι οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν.

Η συλλογή των δεδομένων δεν αφορά μόνο στην καταγραφή και αποτύπωση των συνεπειών της εκδήλωσης μιας καταστροφής αλλά επιπλέον επιδιώκει την απόκτηση αναλυτικής γνώσης αναφορικά με τις εξειδικευμένες ανάγκες και προκλήσεις που αναδύονται για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού τη στιγμή της έκτακτης ανάγκης. Η γνώση αυτή θα οδηγήσει στην διενέργεια στοχευμένων παρεμβάσεων προς όφελος των πληθυσμών αυτών. Ευρύτερος στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ανθρώπινων κοινωνιών στο σύνολό τους και προς όφελος όλων των μελών τους. Το σύνολο των προσπαθειών αυτών αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών λαμβάνοντας υπόψη στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της αντιμετώπισης, τις ειδικότερες ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων που εμφανίζονται πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις των καταστροφών.

Στο τεχνικό σεμινάριο και στα στρογγυλά τραπέζια που δημιουργήθηκαν, στα οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες που εφαρμόζουν το Πλαίσιο Σεντάι - μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και ζητήματα που αφορούν σε προσκόμματα ή προκλήσεις που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του Πλαισίου. Επί παραδείγματι, έγινε λόγος για την έλλειψη κατάλληλων πόρων εκ μέρους των αναπτυσσόμενων χωρών που συμμετέχουν και για την έλλειψη εναρμονισμένων πρακτικών αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, αλλά και για την απουσία κοινά αποδεκτού ορισμού σε σημαντικά ζητήματα που εμπλέκονται στην εφαρμογή του πλαισίου, όπως οι κρίσιμες υποδομές. Περαιτέρω ως κυρίαρχο ζήτημα αναδείχθηκε η ανάγκη προτυποποίησης και εναρμόνισης σε παγκόσμιο επίπεδο της σχετικής εκπαίδευσης και βεβαίως της επικοινωνίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του Πλαισίου Σεντάι, προκειμένου να ευοδωθούν οι Στόχοι που θέτει.

Επιπλέον  στο τεχνικό σεμινάριο δόθηκε και αρκετός χρόνος στην παρουσίαση εθνικών εμπειριών αναφορικά με τις ενέργειες εφαρμογής του Πλαισίου αλλά και αναγνωρισμένων καλών πρακτικών, με σκοπό την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση της προσπάθειας των συμμετεχόντων χωρών.

Αρχείο: 
Κατηγορία: