- Πρόσκληση υποβολής προσφορών προσφορών με απευθείας ανάθεση για το έργο «Εκσυγχρονισμός λογισμικού πληροφορικής ΚΕΠΠ".