Νέα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Με την υπ’ αριθ. 5470/28-7-2017 (ΑΔΑ:75ΩΠ465ΧΘ7-9Η9) ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προσκαλούνται υπάλληλοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μετάταξη σε αυτήν.

Pages